Miljö

miljo_beab

Ett kraftvärmeverk gör el och värme samtidigt, vilken ger hög verkningsgrad. Genom att ha en bra förbränning nås en hög verkningsgrad för förbränningen och låga utsläpp.

Grunden är att hålla en jämn temperatur i förbränningen och använda bra bränsle med rätt torrhalt. Torrhalt på bränsle och bäddtemperaturer bevakas. Att ta till vara så mycket värme som möjligt görs genom att ta tillvara på värmen i rökgaserna i rökgaskondenseringen. Ammoniak sprutas in för att minska kväveoxiderna. Rökgaserna passerar en katalysator för att ytterligare minska kväveoxider och ammoniak i rökgaserna. Stoft renas i slangfiltren och därefter kondenseras rökgasen i rökgaskondensorn. Alla emissioner mäts och registreras när de släpps ut genom skorstenen.

Bomhus Energis biopanna använder förnybara bränslen som bark, spån och biofiber.

Back to Top